Mazacie pasty

Mazacie pasty sú konzistentné mazivá. Skladajú sa zo základového oleja (ropného alebo syntetického), prísad a tiež podielu tuhých látok. Používajú sa hlavne v extrémnych podmienkach. Pasty pôsobia proti tribokorózii (oxidácia v dôsledku trenia), zabraňujú trhavému pohybu (stick-slip) a tiež adheznému opotrebenie (zadreniu).

Podľa svojho zloženia sú pasty odolné voči vode a vodným parám a majú dobré antikorózne vlastnosti.

Pri použití pást s obsahom kovu prevládajú prevádzkové teploty * do 1200° C. Pasty je možné rozdeliť podľa:

 • Druhu maziva
  (sulfid molybdeničitý, grafit, kovy, polytetrafluoretylén, ďalšie umelé hmoty)
 • Základové oleje
  (syntetický olej, ropný olej a ich zmesi)
 • Oblasti použitia
  (mazacie a montážne pasty, pasty do vysokých teplôt, vodivé pasty atď.)
 • Špeciálne znaky
  (farba, vysokotlaké vlastnosti atď.)

Základový olej a zvolené tuhé mazivo majú podľa svojho druhu nasledujúce úlohy:

Mazacia a montážna pasta. Tuhé mazivo slúži k zlepšeniu mazacích vlastností použitého základového oleja.

Pasty pre vysoké teploty. Olej má za úlohu rozmiestniť tuhé mazivá v mieste trenia. Pri teplote >160/ >200 °C sa základový olej odparí, takže v mieste trenia zostane súvislý film tuhého maziva.Tento film z tuhých mazív potom zaisťuje mazacie funkcie.

Vodivé pasty. Ako u tepelne, tak u elektricky vodivých pást sa izolačné účinky aplikovaného základového oleja vďaka tuhým mazivám rušia. Pri vodivých pastách je nutné, aby existoval minimálny potrebný podiel vodivého prášku tuhého maziva.

Pasty pre mazanie skrutiek. Používajú sa k dosiahnutiu presnej montáže (tzv. uťahovací moment).

Pasty na mazanie skrutiek pri vysokých teplotách. Suchý zbytok, ktorý zostane po odparení základového oleja musí byť “sypký”, aby sa zabránilo zlepeniu medzi závitom skrutky a závitom otvoru, Firma Klüber vyvinula na základe dlhorocných skúseností štandardný program. Konštruktér, popr. údržbár má tak možnosť si rýchle a správne vybrať vhodný produkt.

*Údaje o teplotnej oblasti použitia sú smerodajné údaje, ktoré závisia na uložení maziva, predpokladanom účele použitia a techniky aplikácie. Mazivá menia podľa druhu mechanicko-dynamického namáhania a závislosti na teplote, tlaku a case svoju konzistenciu, zdanlivú viskozitu, resp. viskozitu. Tieto zmeny môžu mať vplyv na funkciu konštrukčných dielov.