Klzné laky

Čisté a trvalé suché mazanie


Klzné laky poskytujú oproti bežným olejom a mazivám mnoho predností, či je to už použitie za vysokých teplôt, alebo obzvlášť veľké nároky na hygienu, či vysoké zaťaženie konštrukčných dielov.

Klzné laky sa skladajú z komponentov tuhých mazív, spojiva a riedidla. Tribologické vlastnosti sú určené druhom a množstvom tuhých mazív. Spojivová základňa je rozhodujúcim faktorom odolnosti opotrebenia. Pomocou riedidla sa klzný lak rozptýli na konštrukčnom prvku a odparí v priebehu doby vytvrdenia, takže priamy vplyv na odolnosť voči treniu a opotrebeniu vrstvy nemá.

Klzné laky vytvárajú po aplikácii súvislú celistvú vrstvu. Hrúbka vrstvy je závislá na výrobku a pohybuje sa medzi 3-15 μm. Klzné laky sú charakteristické svojim extrémne širokým teplotným rozsahom použitia , a to od -180 °C až do 450 °C (podľa konkrétneho výrobku) a veľmi vysokú odolnosť voči chemikáliám.

Mazací účinok sa môže zvýšiť zmenou tuhých mazív. Tak majú mazivá obsahujúce grafit dobré tribologické vlastnosti za vlhkosti, klzné laky obsahujúce sulfid molybdeničitý sa používajú tiež vo vákuovom prostredí. Tuhé mazivá na báze komponentov polytetrafluoretylénu majú veľmi nízky koeficient trenia. Tieto tuhé mazivá majú tiež tú výhodu, že v mnohých prípadoch je adhézne trenie nižšie ako klzné trenie, takže sa môže zabrániť trhavému pohybu (stick- slip).

Klzné laky sa s výhodou používajú keď:

- tradičné mazivá spôsobujú znečistenie
- kvôli tečeniu maziva môže dôjsť k funkčným poruchám
- teplotný rozsah mazacích olejov a plastickým mazív je pod hranicou použiteľnosti alebo ju prevyšuje
- v mieste trenia pôsobia agresívne médiá, vlhkosť a prach
- mazacie oleje a plastické mazivá narušujú chod výroby
- sa kladie dôraz na stabilné tribologické podmienky v širokom teplotnom rozsahu použitia
- je potrebná antikorózna ochrana pre celú konštrukčnú súčasť

Pôsobenie klzného laku spočíva v úbytku vrstvy. Dá sa hovoriť o transfernom mazaní. Keď je zásoba maziva spotrebovaná, dochádza k tribologickému zlyhaniu v mieste trenia.

Oblasti použitia

Klzné laky sa môžu nanášať najrôznejšími aplikačnými technikami. Bežné postupy sú ponáranie, striekanie, bubnovanie a elektrostatické lakovanie. Pred aplikáciou laku sa musí povrch predbežne upraviť.

Čistenie plôch konštrukčných súčastí, odstránenie zbytkov mazív na ploche je samozrejmosťťou. Otryskávaním, popr. obrusovaním dosiahneme väčšiu priliehavosť. Ak je povrch fosfátovaný, môže sa priliehavosť rovnako zvýšiť. Vytvrdenie klzného laku je určené zvoleným systémom spojív.

Klzné laky sa v súčasnej dobe používajú v mnohých oblastiach techniky. Napríklad: valivé ložiská, čapy, skrutky, matice, kotúče, pružiny, laná, klzné dráhy, ozubené kolá, ozubené tyče, guľaté tesniace krúžky, tesnenia do károsérií, radiálne hriadeľové tesniace krúžky, závitové vretená atď.

* Údaje o teplotnej oblasti použitia sú smerodajné údaje, ktoré závisia na uložení maziva, predpokladanom účele použitia a techniky aplikácie. Mazivá rnenia podľa druhu mechanicko-dynamického namáhania a závislosti na teplote, tlaku a čase svoju konzistenciu, zdanlivú viskozitu, resp. viskozitu. Tieto zmeny môžu mať vplyv na funkciu konštrukčných dielov.