Mazacie oleje

Menej odierania, menej opotrebovania


So správnym mazacím olejom beží všetko ľahšie. Vďaka vynikajúcej zatekacej a zmáčacej schopnosti táto mazacia látka spoľahlivo chráni pred odieraním a opotrebovaním materiálu. Je potrebné vybrať vhodný olej, ktorý sa použije. Z našej širokej ponuky produktov pripravíme pre vás správne riešenie.

Mazacie oleje sa skladajú zo zmesi základových olejov a účinných prísad. Tieto základné komponenty priamo určujú úžitkové vlastnosti oleja. Charakteristické vlastnosti výrobku určuje základový olej, o jeho skutočnej výkonnosti potom rozhodujú použité prísady. Tie zlepšujú jeho základné aplikačné a funkčné vlastnosti ako napr.:

- oxidačnú stabilitu
- protikoróznu ochranu
- ochranu proti opotrebeniu
- chovanie pri núdzovom behu
- zmáčacia schopnosť
- emulgačné schopnosti
- klzné vlastnosti (stick - slip)
- viskozitný index

Prednosti mazacích olejov v porovnaní s plastickými mazivami spočívajú predovšetkým v možnosti odvodu tepla z trecích miest, v lepšej zatekavosti a schopnosti zmáčať mazané povrchy.

Nevýhodou mazacích olejov je naopak nutnosť konštrukčne a technologicky pomerne zložitých a nákladných mazacích systémov a tiež nebezpečie úniku (priesaku). Mazacie oleje sú najčastejšie používané mazivá pre strojné a konštrukčné časti.

Typické použitie majú napríklad u:

- klzných ložísk
- reťazí
- prevodoviek
- hydrauliky
- vzduchotechniky

Mazacie oleje okrem svojej základnej úlohy dokonale mazať pohyblivé strojné súčiastky musia plniť aj ďalšie úlohy, súvisiace s ich základnými vlastnosťami. K najdôležitejším patria:

- protikorózna ochrana
- materiálová neutralita
- aplikovateľnosť v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
- teplotná stabilita
- rýchla biologická odbúrateľnosť

Okrem toho existujú aj špecifické požiadavky na jednotlivé druhy alebo skupiny olejov, príkladom môžu byť tieto základné skupiny:

- zábehové oleje
- oleje pre klzné vedenie
- hydraulické oleje
- oleje pre mazanie prístrojov
- kompresorové oleje
- oleje pre prenos tepla

Tu sa najväčší dôraz kladie na dobré mazanie a tiež na dobrú ochranu voči treniu a opotrebeniu.

Tribotechnické charakteristické hodnoty charakterizujú mazacie oleje. V rámci predpokladaných oblastí použitia môžu byť zvolené s ohľadom na dané nároky (teplota, záťaž, rýchlosť).